Молитва «Символ веры» на армянском языке русскими буквами: слушать, распечатать, скачать на телефон

При чтении молитвы Символ веры человек признает могущество Господа, его единство. Текст состоит из 12 членов, каждый из которых раскрывает смысл одной из догм. При этом он помогает постичь основы христианства, православной религии. Его следует читать всем, кто решил встать устремиться к Богу, перед крещением. Если брать за основу старославянский вариант, смысл понять будет сложно, если нет соответствующих знаний. Можно читать молитву на армянском языке, но русскими буквами. Это позволит глубже понять прочитанное. Есть возможность слушать аудио запись, скачать текст на телефон.

Читать молитву армянском на языке онлайн

Не всегда возможно носить с собой молитвослов. Даже если это небольшой сборник, бывают ситуации, когда его некуда положить. Для прочтения молитвенных слов можно использовать смартфон или ПК с доступом в интернет. Вариант чтения текста онлайн подходит не всем, на постоянной основе при этом может возникать дискомфорт (например, быстро устают глаза), но в качестве исключения такой способ приемлем.

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ,յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։

նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,երեւելիք եւ աներեւոյթք։

Որ յաղագս մեր մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։

Որով էառ մարմին, հոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։

Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն. որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յԱւետարանս. որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Ամէն:

Հաւատամք եւ ի մի Միայն, Ընդհանրական, եւ Առաքելական, [Սուրբ] Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց. ի յարութիւն մեռելոց. ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականսն։


Отправьте эту молитву близким

Читать онлайн молитву "Символ Веры" на армянском

Молитва Символ веры на армянском языке (текст русскими буквами с ударением)

Если поставлена цель приобщаться к культуре другой страны, можно начать с молитвенных текстов. Сначала можно брать за основу вариант, написанный русскими буквами. Это поможет правильно запомнить написание слов. Если читать тексты с ударением, то появится возможность еще и познакомиться с произношением. Вскоре получится проговаривать молитвенные слова без помощи молитвослова. Благодаря этому обучение упростится, так как появятся некоторые познания.

Хащатамк’ и ми Астуатс, и Хаырн аменакал,ярарич’н ыеркни ыев ыеркри, ыеревелеатс’ ыев анеревут’итс’։

Ыев и ми Тер Ыисус К’ристос, ыОрдин Астутсоы, тснеалн ыАстутсоы Хоре, миатсин՝ аысинк’н ыеут’ыене Хор։Астуатс ыАстутсоы, Лоыс и Лусоы, Астуатс чшмарит ыАстутсоы чшмарте, тснунд ыев воч’ араратс։

ноын инк’н и бнут’ыене Хор, воров аменаын инч’ ыегхев ыеркинс ыев и вераы ыеркри,ыеревелик’ ыев анеревоыт’к’։

Вор ягхагс мер мардкан, ыев васн мероы п’ркут’ыеан иэал и ыеркнитс’՝ мармнатс’ащ, мардатс’ащ, тснащ катарелапес и Мариамаы србоы кусен Хогщовн Србов։

Воров еарр мармин, хоги ыев мит, ыев заменаын вор инч’ е и мард, чшмартапес ыев воч’ картсеок’։

Ч’арч’ареал, кхач’ыеал, т’агхеал, ыеррорд ащур ярутс’ыеал, ыелеал и ыеркинс новин мармновн, нстащ ынд айме Хор։

Галотс’ е новин мармновн ыев п’аррок’ Хор и дател зкенданис ыев змерреалс, вороы т’агащорут’ыеанн воч’ гоы вакхчан։

Хащатамк’ ыев и Сурб Хогин, янегхн ыев и катареалн. вор кхосетс’ащ ёренс ыев и маргарес ыев ыАщыетаранс. вор ейн и Ёрданан, к’арозеатс’ яррак’ыеалсн, ыев бнакетс’ащ и сурбсн։

Амен:

Хащатамк’ ыев и ми Миаын, Ындханракан, ыев Аррак’ыелакан, [Сурб] Ыекегхетс’и. и ми мкртут’ищн, япашкхарут’ищн, и к’ащут’ищн ыев и т’вогхут’ищн мегхатс’. и ярут’ищн меррелотс’. и датастанн ящитенитс’ хогщотс’ ыев мармнотс’. ярк’ают’ищнн ыеркнитс’, ыев и кеансн ящитенакансн։


Отправьте эту молитву близким

Читать "Символ Веры" русскими буквами с ударением

Скачать молитву Символ веры на армянском языке в памяти телефона и распечатать

Носить с собой небольшой лист бумаги удобнее, чем молитвослов. Важный для внутреннего состояния души текст можно скачать, сохранить в памяти смартфона. Когда возможность или необходимость в этом, его распечатывают. Причем такая функция доступна для телефонов разных платформ: Android и iOS.

Скачать на телефон молитву "Символ Веры"


Отправьте эту молитву близким

Распечатать "Символ Веры" на армянском


Отправьте эту молитву близким

Символ веры на армянском языке слушать онлайн бесплатно

Если возникает острая необходимость постоянно произносить молитвенные слова, лучше выучить их. Это позволит обращаться через свое сердце в любую минуту. Можно быстро выучить молитву, если слушать аудио запись, которая доступна бесплатно для прослушивания. Кроме того, такой способ обращения к Богу помогает запомнить произношение слов армянского языка. Ускоряется изучение новых слов. При этом важно устремляться к Господу, не терять божественную нить с ним.

Слушать онлайн бесплатно "Символ Веры" на армянском языке

Видеоверсия Символ веры на армянском языке

Сегодня большинство молитвенных текстов представлено в формате видеозаписи. При этом произносится текст, для улучшения его восприятия накладывается аудио-дорожка, изображение икон или природы. При прослушивании такой записи усиливается устремление к Господу.


https://youtu.be/G2ikvwXy_GU

Латинская транскрипция молитвы

Когда иностранный текст пишется русскими буквами, то не всегда возможно точно передать особенности произношения слов. Рекомендуется дополнительно читать латинский вариант (в виде транскрипции). Такой способ облегчает восприятие незнакомых слов. В дальнейшем будет легче их запомнить. Рекомендуется переходить к латинской транскрипции после того, как был изучен вариант, написанный русскими буквами.

На русском языке Латинская транскрипция
Хащатамк’ и ми Астуатс, и Хаырн аменакал,ярарич’н ыеркни ыев ыеркри, ыеревелеатс’ ыев анеревут’итс’։
Ыев и ми Тер Ыисус К’ристос, ыОрдин Астутсоы, тснеалн ыАстутсоы Хоре, миатсин՝ аысинк’н ыеут’ыене Хор։Астуатс ыАстутсоы, Лоыс и Лусоы, Астуатс чшмарит ыАстутсоы чшмарте, тснунд ыев воч’ араратс։
ноын инк’н и бнут’ыене Хор, воров аменаын инч’ ыегхев ыеркинс ыев и вераы ыеркри,ыеревелик’ ыев анеревоыт’к’։
Вор ягхагс мер мардкан, ыев васн мероы п’ркут’ыеан иэал и ыеркнитс’՝ мармнатс’ащ, мардатс’ащ, тснащ катарелапес и Мариамаы србоы кусен Хогщовн Србов։
Воров еарр мармин, хоги ыев мит, ыев заменаын вор инч’ е и мард, чшмартапес ыев воч’ картсеок’։
Ч’арч’ареал, кхач’ыеал, т’агхеал, ыеррорд ащур ярутс’ыеал, ыелеал и ыеркинс новин мармновн, нстащ ынд айме Хор։
Галотс’ е новин мармновн ыев п’аррок’ Хор и дател зкенданис ыев змерреалс, вороы т’агащорут’ыеанн воч’ гоы вакхчан։
Хащатамк’ ыев и Сурб Хогин, янегхн ыев и катареалн. вор кхосетс’ащ ёренс ыев и маргарес ыев ыАщыетаранс. вор ейн и Ёрданан, к’арозеатс’ яррак’ыеалсн, ыев бнакетс’ащ и сурбсн։
Амен:
Хащатамк’ ыев и ми Миаын, Ындханракан, ыев Аррак’ыелакан, [Сурб] Ыекегхетс’и. и ми мкртут’ищн, япашкхарут’ищн, и к’ащут’ищн ыев и т’вогхут’ищн мегхатс’. и ярут’ищн меррелотс’. и датастанн ящитенитс’ хогщотс’ ыев мармнотс’. ярк’ают’ищнн ыеркнитс’, ыев и кеансн ящитенакансн։

Hawatamk’ i mi Astuats, i Hayrn amenakal,yararich’n yerkni yev yerkri, yereveleats’ yev anerevut’its’։
Yev i mi Ter Yisus K’ristos, yOrdin Astutsoy, tsnealn yAstutsoy Hore, miatsin՝ aysink’n yeut’yene Hor։Astuats yAstutsoy, Loys i Lusoy, Astuats chshmarit yAstutsoy chshmarte, tsnund yev voch’ ararats։

noyn ink’n i bnut’yene Hor, vorov amenayn inch’ yeghev yerkins yev i veray yerkri,yerevelik’ yev anerevoyt’k’։
Vor yaghags mer mardkan, yev vasn meroy p’rkut’yean ijeal i yerknits’՝ marmnats’aw, mardats’aw, tsnaw katarelapes i Mariamay srboy kusen Hogwovn Srbov։

Vorov earr marmin, hogi yev mit, yev zamenayn vor inch’ e i mard, chshmartapes yev voch’ kartseok’։
Ch’arch’areal, khach’yeal, t’agheal, yerrord awur yaruts’yeal, yeleal i yerkins novin marmnovn, nstaw ynd ajme Hor։
Galots’ e novin marmnovn yev p’arrok’ Hor i datel zkendanis yev zmerreals, voroy t’agaworut’yeann voch’ goy vakhchan։

Hawatamk’ yev i Surb Hogin, yaneghn yev i katarealn. vor khosets’aw yorens yev i margares yev yAwyetarans. vor ejn i Yordanan, k’arozeats’ yarrak’yealsn, yev bnakets’aw i surbsn։

Amen:
Hawatamk’ yev i mi Miayn, Yndhanrakan, yev Arrak’yelakan, [Surb] Yekeghets’i. i mi mkrtut’iwn, yapashkharut’iwn, i k’awut’iwn yev i t’voghut’iwn meghats’. i yarut’iwn merrelots’. i datastann yawitenits’ hogwots’ yev marmnots’. yark’ayut’iwnn yerknits’, yev i keansn yawitenakansn։

Латинская транскрипция молитвы

Правила чтения

Когда произносятся молитвенные слова, необходимо вкладывать в них душу. Только при искреннем обращении можно просить о помощи, поддержке во время испытаний. Бог слышит молитвы на любом языке, но важно не просто проговаривать слова, а понимать их смысл. Причем знание должно прийти не из головы, а из сердца.

Необходимо выполнять все основные обряды, действия, сопровождающие чтение молитвенного текста. Например, особое внимание уделяют крестному знамению, поклону. Не следует выполнять эти действия в спешке. Обращаться к Господу рекомендуется перед образом, также зажигают свечу. 

Бог внутри нас, поэтому невыполнение правил не является грехом,

но они позволяют приблизиться к Божественному, усилить устремление ко Всевышнему, укрепить веру.

Молитва произносится при определенных условиях. Она помогает понять основы религии. Как результат, углубляются познания верующего человека. Сегодня часто обряд крещения проводится в младенчестве. В этом возрасте новый человек еще не может понять основы христианства, но молитвенный текст читают крестные. Они должны знать слова наизусть.

Правила чтения молитвы "Символ Веры"

Заключение

Для чтения молитвы можно выбирать различные версии. В каждом из случаев обращение будет услышано Богом. Когда необходимо запомнить молитвенные слова на армянском языке, можно выбрать вариант его своеобразного перевода – в виде русскоязычной транскрипции. Наличие ударений поможет понять особенности произношения. Следующий уровень изучения – латинская транскрипция. Дополнительно можно слушать аудио и видео записи.

Молитвенные слова на армянском языке

Отправьте эту молитву близким

Другие молитвы